باربری:اتوبار تهران(44361679-22886748) باربری تجریش،باربری پونک،باربری مرزداران،باربری گیشا،باربری بلوار فردوس،باربری قیطریه،باربری فرمانیه،باربری یوسف آباد،باربری امیر آباد،باربری سعادت آباد،باربری شهرک غرب،باربری پاسداران،باربری میرداماد http://www.barbri.ir 2018-09-25T23:54:48+01:00 text/html 2018-06-19T14:45:44+01:00 www.barbri.ir مرتضی میر رسولی باربری پونک/اتوبار پونک (44361645-44361667) http://www.barbri.ir/post/38 <div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">باربری پونک</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">باربری و اتوبار پونک باربری و اتوباری خوش نام در غرب تهران</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">حمل بار و اثاثیه منزل در منطقه پونک با کادر متخصص specialist&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">کامیونهای بزرگ و مرتب در منطقه پونک و عدل و سردارجنگل</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6">باربری پونک/اتوبار پونک/باربری غرب تهران/اتوبار غرب تهران</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">باربری بین شهری و باربری تهران به شهرستان</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">بسته بندی پیشرفته بصورت پکینگ packing&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">اتوبار پونک:</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">44361667</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">44361645</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.barbri.ir/" target="_blank" title="باربری"><font face="times new roman, times, serif" size="7">http://www.barbri.ir</font></a></div> text/html 2018-06-18T07:21:16+01:00 www.barbri.ir مرتضی میر رسولی باربری فرمانیه/اتوبار فرانیه (22886748-22885790) http://www.barbri.ir/post/36 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Nassim" size="6">باربری فرمانیه :</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Nassim" size="6">اتوبار فرمانیه</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Nassim" size="6">&nbsp;با مونیخ بار:&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Nassim" size="6">شرکت باری و اتوبار مونیخ بار با تعرفه باربری</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Nassim" size="6">&nbsp;و قیمت کارشناسی شده و منصفانه&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Nassim" size="6">در خدمت هموطنان عزیز میباشد.</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Nassim" size="6">نرخ باربری کامیونهای مسقف فلزی بزرگ</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Nassim" size="6">&nbsp;تا سقف موکت کاری شده ضد آب&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Nassim" size="6">مجهز به پتو و ضربه گیر ،</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Nassim" size="6">وانت جهت حمل خرده بار با تخفیف واقعی</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="6">باربری بین شهری:</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="6">ارسال اثاثیه منزل و بار از تهران به کلیه شهرستانها</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="6">&nbsp;بیمه و بارنامه دولتی</font></span></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.barbri.ir" target="_blank" title="باربری"><font size="6" face="Mihan-Nassim">باربری فرمانیه</font></a><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="6">:</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="6">22886748</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="6">اتوبار فرمانیه:</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="6">22885790</font></span></div> text/html 2018-06-18T07:08:09+01:00 www.barbri.ir مرتضی میر رسولی باربری قیطریه / اتوبار قیطریه (22885790-22886748) http://www.barbri.ir/post/34 <div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.barbri.ir" target="_blank" title="باربری"><font size="6" face="Mihan-Nassim">باربری قیطریه</font></a><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font size="6" face="Mihan-Nassim">&nbsp;، اتوبار قیطریه :</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font size="6" face="Mihan-Nassim">مونیخ بار:&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font size="6" face="Mihan-Nassim">شرکت باری و اتوبار مونیخ بار در منطقه قیطریه</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font size="6" face="Mihan-Nassim">&nbsp;با قیمت کارشناسی شده و منصفانه</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font size="6" face="Mihan-Nassim">&nbsp;بصورت شبانه روزی در خدمت هموطنان عزیز میباشد.</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font size="6" face="Mihan-Nassim">&nbsp;اتوبار قیطریه :</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font size="6" face="Mihan-Nassim">کامیونهای مسقف فلزی بزرگ تا سقف موکت کاری شده&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font size="6" face="Mihan-Nassim">ضد آب و مجهز به پتو و ضربه گیر&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font size="6" face="Mihan-Nassim">وانت جهت حمل خرده بار</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font size="6" face="Mihan-Nassim">باربری بین شهری:</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font size="6" face="Mihan-Nassim">&nbsp;ارسال اثاثیه منزل و بار از تهران</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font size="6" face="Mihan-Nassim">&nbsp;به کلیه شهرستانها بیمه و بارنامه دولتی</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font size="6" style="" face="Mihan-Nassim">با نرخ و تعرفه&nbsp;</font></span><a href="http://www.barbri.ir" target="_blank" title="باربری"><font size="6" face="Mihan-Nassim">باربری&nbsp;</font></a><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font size="6" style="" face="Mihan-Nassim">دولتی</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font size="6" style="" face="Mihan-Nassim">22886748</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font size="6" style="" face="Mihan-Nassim">22885790</font></span></div> text/html 2018-06-17T17:20:45+01:00 www.barbri.ir مرتضی میر رسولی باربری شیخ بهایی / اتوبار شیخ بهایی(22886748-22885790) http://www.barbri.ir/post/33 <div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim"><a href="http://www.barbri.ir" target="_blank" title="باربری">باربری شیخ بهایی</a>:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">اتوبار شیخ بهایی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">باربری در منطقه شیخ بهایی با شرکت مونیخ بار</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">کامیونهای مسقف فلزی&nbsp; بزرگ و موکت کاری شده</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">وانت جهت حمل جرده بار در منطقه شیخ بهایی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">باربری در منطقه شیخ بهایی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">ارسال بار به کلیه شهرستانها در منطقه شیخ بهایی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">بیمه و بار نامه بین شهری دولتی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">باربری شیخ بهایی:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">22885790</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">22886748</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.barbri.ir" target="_blank" title="مونیخ بار"><font size="6" face="Mihan-Nassim">اتوبار شیخ بهایی</font></a></div> text/html 2018-06-17T16:22:28+01:00 www.barbri.ir مرتضی میر رسولی باربری ستارخان / اتوبار ستارخان (44361645-44361667) http://www.barbri.ir/post/32 <div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">باربری&nbsp;&nbsp;</font><a href="http://www.barbri.ir" target="_blank" title="باربری"><font size="6" face="Mihan-Nassim">اتوبار ستارخان</font></a><font size="6" face="Mihan-Nassim">&nbsp;زیر مجموعه باربری مونیخ بار:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">باربری ستارخان:حمل و جابجایی تخصصی اثاثیه منزل</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">&nbsp;با کادر مجرب و متعهد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">بسته بندی شیک و مطمین با اتوبار ستارخان</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">ارسال بار و اثاثیه منزل به کلیه شهرستانهای کشور</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">&nbsp;با بیمه و بارنامه دولتی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">کامیونهای مسقف فلزی ضد آب همراه با پتو و ضربه گیر</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">وانت جهت حمل خرده بار</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.barbri.ir" target="_blank" title="باربری"><font size="6" face="Mihan-Nassim">باربری ستارخان</font></a><font size="6" face="Mihan-Nassim">:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">44361645</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">44361667</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.barbri.ir" target="_blank" title="مونیخ بار"><font size="6" face="Mihan-Nassim">اتوبار ستارخان</font></a></div> text/html 2018-06-17T16:11:32+01:00 www.barbri.ir مرتضی میر رسولی باربری شهرزیبا / اتوبار شهرزیبا (44361667-44361645) http://www.barbri.ir/post/31 <div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">باربری&nbsp;&nbsp;</font><a href="http://www.barbri.ir" target="_blank" title="باربری"><font size="6" face="Mihan-Nassim">اتوبار شهرزیبا</font></a><font size="6" face="Mihan-Nassim">(مونیخ بار):</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کادر مجرب و متعهد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">بسته بندی شیک و مطمین با تجهیزات به روز</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">ارسال بار و اثاثیه منزل به کلیه شهرستانهای کشور</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">&nbsp;با بیمه و بارنامه دولتی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">کامیونهای مسقف فلزی ضد آب بزرگ و جادار</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">وانت جهت حمل خرده بار</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">شبانه روزی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">بهترین باربری در شهرزیبا(مونیخ بار)</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.barbri.ir" target="_blank" title="باربری"><font size="6" face="Mihan-Nassim">باربری شهرزیبا</font></a><font size="6" face="Mihan-Nassim">(</font><a href="http://www.barbri.ir" target="_blank" title="مونیخ بار"><font size="6" face="Mihan-Nassim">اتوبار شهرزیبا</font></a><font size="6" face="Mihan-Nassim">):</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">44361645</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">44361667</font></div> text/html 2018-06-17T16:08:49+01:00 www.barbri.ir مرتضی میر رسولی باربری جنت آباد / اتوبار جنت آباد (44361645-44361667) http://www.barbri.ir/post/30 <div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">باربری&nbsp;&nbsp;</font><a href="http://www.barbri.ir" target="_blank" title="باربری"><font size="6" face="Mihan-Nassim">اتوبار جنت آباد</font></a><font size="6" face="Mihan-Nassim">:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کادر مجرب و متعهد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">بسته بندی شیک و مطمین با تجهیزات به روز</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">ارسال بار و اثاثیه منزل به کلیه شهرستانهای کشور</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">&nbsp;با بیمه و بارنامه دولتی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">کامیونهای مسقف فلزی ضد آب</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">شبانه روزی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim"><a href="http://www.barbri.ir" target="_blank" title="باربری">باربری جنت آباد</a>:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">44361645</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">44361667</font></div> text/html 2018-06-17T16:03:17+01:00 www.barbri.ir مرتضی میر رسولی باربری سردارجنگل / اتوبار سردارجنگل (44361645-44361667) http://www.barbri.ir/post/29 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: xx-large;">باربری سردارجنگل (مونیخ بار):بزرگترین باربری در سردارجنگل</span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6">باربری سردارجنگل با کامیونهای بزرگ و مسقف ضد آب،وانت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6">بصورت شبانه روزی و بدون تعطیلی هفتگی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6">&nbsp;آماده حمل اثاثیه منزل&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: xx-large;">در کلیه نقاط تهران</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: xx-large;">&nbsp;و از تهران به کلیه شهرستانهای کشور میباشد.</span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6">باربری سردارجنگل:</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6">44361645</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6">44361667</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.barbri.ir" target="_blank" title="باربری"><font size="6" face="Mihan-Nassim">باربری سردارجنگل</font></a></div> text/html 2018-06-17T06:16:06+01:00 www.barbri.ir مرتضی میر رسولی باربری کاشانی / اتوبار کاشانی (44361667-44361645) http://www.barbri.ir/post/28 <p class="text-justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="box-sizing: border-box;"><font style="" face="Mihan-Nassim" size="5"><a href="http://www.barbri.ir" target="_blank" title="باربری" style="">باربری کاشانی</a><font color="#0359a2" style=""><span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</span></font>پس از سال ها ارائه خدمات در امر اسباب کشی و جابجایی اثاثیه منزل اداری و تجاری با کادری از متخصصین مجرب و کامیون های مجهز و مخصوص اثاث کشی و نیز با استفاده از ابزار نوین و مخصوص، بهترین کیفیت را به مشتریان خود هدیه می نماید. رضایت مشتریان از مهمترین دست آوردهای باربری کاشانی است.</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="6" face="Mihan-Nassim"><b><span lang="FA" style="">اتوبار</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="">و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>&nbsp;<b><span lang="FA" dir="RTL" style="">باربری کاشانی</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="">تهران با استناد به اعتماد شما مشتریان گرامی، با افتخار اعلام می کند که نام معتبرترین و کاراترین</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>&nbsp;<b><span lang="FA" dir="RTL" style="">باربری تهران</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;(Tehran-bearing)</b>&nbsp;</span><span lang="FA" style="">را یدک می کشد. که این مهم بدون اعتماد شما مشتریان عزیز قطعا میسر نمی شد. و هم چنین ما به پاس قدردانی از اعتماد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>(trust) </span><span lang="FA" style="">شما به</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="">اتوبار کاشانی تهران</span></b><span lang="FA" style="">، هرروز به فکر بهتر و بهینه کردن تحهیزات و خدمات قابل ارایه می باشیم. امیدواریم بتوانیم با به کار گیری تجهیزات روز دنیا، بتوانیم خدمتگزار خوبی برای شما باشیم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>.</span></font></p> text/html 2018-06-10T13:24:06+01:00 www.barbri.ir مرتضی میر رسولی باربری میرداماد / اتوبار میر داماد (22886748-22887950) http://www.barbri.ir/post/27 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim;"><font size="6">باربری میرداماد(22886748-22887950)</font></span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6">باربری <font color="#cc0000">مونیخ بار</font> بزرگترین باربری در <font color="#000099">میرداماد</font></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6">باربری مونیخ بار :</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6">حمل اثاثیه منزل در میرداماد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6">باربری و اتوبار مجهز در میرداماد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6">باربری تهران به شهرستان در میرداماد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6">اتوبار میرداماد:(<font color="#990000">22886748</font>-<font color="#000099">22887950</font>)</font></div> text/html 2018-05-16T17:50:16+01:00 www.barbri.ir مرتضی میر رسولی باربری ولیعصر / اتوبار ولیعصر (22886748) http://www.barbri.ir/post/26 <div style="text-align: center;"><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: xx-large;">باربری ولیعصر<font color="#330099">(</font><font color="#cc0000">22886748</font><font color="#330099">)</font></b></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6"><b><font color="#cc0000">باربری </font>و <font color="#ffcc33">اتوبار </font>در <font color="#330099">ولیعصر</font> با کادر مجرب و حرفه ایی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6"><b>باربری ولیعصر بهترین باربری تهران</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6"><b>باربری ولیعصر بزرگترین باربری بین شهری</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6"><b>کامیونهای <font color="#ff6600">vip </font>ضد آب و مرتب</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6"><b><font color="#ff6600">وانت بار</font> جهت حمل خرده بار</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6"><b>کارگران با تجربه و مودب</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6"><b>باربری تهران به <font color="#330099">شهرستان</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6"><b>باربری ولیعصر<font color="#330099">(</font><font color="#cc0000">22886748</font><font color="#330099">)</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: xx-large;">اتوبار ولیعصر<font color="#330099">(</font><font color="#cc0000">22886748</font><font color="#330099">)</font></b></div> text/html 2018-05-16T17:44:49+01:00 www.barbri.ir مرتضی میر رسولی باربری زعفرانیه / اتوبار زعفرانیه (22886748) http://www.barbri.ir/post/25 <div style="text-align: center;"><b><font size="6" face="Mihan-Nassim">باربری زعفرانیه(22886748)</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="6" face="Mihan-Nassim">بزرگترین باربری در شمال تهران</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="6" face="Mihan-Nassim">کارشناسان خبره و با تجربه</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="6" face="Mihan-Nassim">کامیون های مسقف فلزی ضد آب</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="6" face="Mihan-Nassim">وانت بار جهت حمل خرده بار</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="6" face="Mihan-Nassim">اتوبار زعفرانیه = شیک و مطمین</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="6" face="Mihan-Nassim">باربری زعفرانیه بهترین باربری:</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="6" face="Mihan-Nassim">&nbsp;جهت حمل بار از تهران به شهرستان</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="6" face="Mihan-Nassim">باربری زعفرانیه<font color="#ffcc33">(</font><font color="#cc0000">22886748</font><font color="#ffcc33">)</font></font></b></div> text/html 2018-05-16T17:39:44+01:00 www.barbri.ir مرتضی میر رسولی باربری مینی سیتی/ اتوبار مینی سیتی(22885790) http://www.barbri.ir/post/24 <div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="6">باربری در مینی سیتی با مونیخ بار:</font></b></div><div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="6">بهترین باربری در مینی سیتی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="6">زیر نظر اتحادیه با کارشناسان مجرب</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="6">بسته بندی اثاثیه منزل در پاسداران</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="6">کامیونهای مسقف ضد آب مجهز به پتو</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="6">وانت جهت حمل اثاثیه منزل در مینی سیتی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="6">باربری تهران به شهرستان</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="6">بیمه و بارنامه دولتی</font></b></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6"><b>باربری مینی سیتی:(<font color="#cc0000">22885790</font>)</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div></div> text/html 2018-03-04T13:55:19+01:00 www.barbri.ir مرتضی میر رسولی باربری شهرک غرب / اتوبار شهرک غرب (22885790-22886748) http://www.barbri.ir/post/20 <div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Nassim">باربری شهرک غرب:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Nassim">22886748-22885790</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Nassim">باربری و اتوبار شهرک غرب</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Nassim">حمل اثاثیه منزل شهرک غرب</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Nassim">وانت تلفنی شهرک غرب</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Nassim">بسته بندی اثاثیه منزل</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Nassim">باربری بین شهری</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Nassim">باربری در محدوده شهرک غرب</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Nassim">اتوبار در محدوده شهرک غرب</font></div><div style="text-align: center;"><div><font size="7" face="Mihan-Nassim">باربری شهرک غرب:</font></div><div><font size="7" face="Mihan-Nassim">22886748-22885790</font></div><div><a href="http://www.barbri.ir" target="_blank" title="باربری"><font face="Mihan-Nassim" size="7">http://www.barbri.ir</font></a></div></div> text/html 2018-03-04T13:48:17+01:00 www.barbri.ir مرتضی میر رسولی باربری شریعتی/ اتوبار شریعتی ( 22886748-22885790) http://www.barbri.ir/post/19 <div style="text-align: center;"><div><font size="7" face="Mihan-Nassim">باربری شریعتی:</font></div><div><font size="7" face="Mihan-Nassim">22886748-22885790</font></div><div><font size="7" face="Mihan-Nassim">بزرگترین باربری و اتوبار شریعتی</font></div><div><font size="7" face="Mihan-Nassim">وانت تلفنی شریعتی</font></div><div><font size="7" face="Mihan-Nassim">بسته بندی اثاثیه منزل</font></div><div><font size="7" face="Mihan-Nassim">باربری بین شهری</font></div><div><div><font size="7" face="Mihan-Nassim">باربری شریعتی:</font></div><div><font size="7" face="Mihan-Nassim">22886748-22885790</font></div></div></div>